Systemy rejestracji i obsługi konferencji

Opracowaliśmy i z sukcesem wykorzystujemy własne rozwiązanie: E-receptionDESK zapewniające innowacyjny proces zarządzania obecnością uczestników kongresów i konferencji. Narzędzie to może być wykorzystywane przez organizatorów wydarzeń dla lekarzy lub przez podmioty, które ich do obecności zapraszają. W tym przypadku zintegrowane jest z recepcjami hotelowymi i infolinią gwarantującą kontakt z zapraszanym gościem. W przypadku zarządzania procesem rejestracji na kongresie lub konferencji platforma zintegrowana jest z modułem rejestracji ulokowanym na stronie internetowej oraz modułem płatności. System umożliwia połączenie z bazami danych członków towarzystwa medycznego, np. dbając o bieżącą aktualizację danych kontaktowych.

 

Conference registration and service systems

We have developed and successfully implemented a proprietary solution: E-receptionDESK that ensures an innovative attendance management process covering congress and conference participants. The tool can be used by organizers of events addressed to doctors, or by entities inviting participants. In this case, it is integrated with hotel reception desks and a hotline to guarantee constant contact with invited guests. As regards the process of congress/conference registration management, the platform is integrated with a registration module on the website and a payment module. The system enables establishing connection with databases of medical association members, e.g. ensuring regular updating of contact information.