Platformy e-learning

Oferowane przez nas rozwiązania e-learning, oparte są o własną platformę MEDICALmultimedia e-learning i obejmują internetowe kursy, bazy przypadków, wywiady wideo, animacje edukacyjne. Wykorzystywane mogą być w edukacji przedstawicieli środowiska medycznego, pacjentów i ich rodzin oraz przedstawicieli medycznych. Wspomagają lub zastępują edukację stacjonarną, weryfikują wiedzę poprzez atrakcyjną formę quizów i egzaminów. Zawartość kursów jest przygotowywana przez zespoły ekspertów wspartych specjalistami od multimediów i metodykami edukacji online.

 

E-learning platforms

Our e-learning solution is based on our own MEDICALmultimedia e-learning platform and comprises on-line courses, case studies, video interviews, and educational animations. They can be used to teach representatives of the medical community, patients and their families and medical representatives. They either aid or replace stationary education, verify knowledge through attractive quizzes and examinations. Course contents are prepared by expert teams assisted by multimedia specialists and on-line education methodologists.