Interaktywne symulacje decyzji klinicznych

Nasze autorskie rozwiązanie: Avatar MEDICALmultimedia Simulator to ustandaryzowany, oparty o najnowszą technologię i międzynarodowe standardy tworzenia systemów Virtual Patient interaktywny symulator decyzji klinicznych.

 

AvatarMmS uczy prawidłowej analizy przypadków, weryfikuje diagnozę i symulację postępowania z pacjentem oraz sprawdza wiedzę teoretyczną związaną z problemem medycznym – w ten sposób realizując cele edukacyjne.

 

Adresatami systemu AvatarMmS dzięki zróżnicowanym poziomom trudności/zaawansowania są:

- studenci medycyny,
- lekarze przygotowujący się do specjalizacji, lekarze, praktycy kliniczni.

 

AvatarMmS można wykorzystywać zarówno w edukacji domowej, jak i konferencyjnej. Panel użytkownika jest dostępny po zalogowaniu się, dzięki czemu organizator procesu szkolenia posiada pełne dane użytkowników, m.in. niezbędne do potwierdzenia procesu kształcenia.

 

Przykładem wdrożenia jest stworzony przez nas Symulator Decyzji Klinicznych w Kardiologii, funkcjonujący w ramach Multimedialnej Platformy Edukacyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

 

Interactive simulations of clinical decisions

Avatar MEDICALmultimedia Simulator, our self-authored solution, is a standardized interactive simulator of clinical decisions based on the state-of-the art technology and international standards of Virtual Patient systems.

 

AvatarMmS teaches correct analysis of cases, verifies diagnosis and simulates patient treatment as well as checks theoretical knowledge about a given medical problem – in this way accomplishing educational aims.

 

AvatarMmS features different difficulty levels and can be used by:

- medical students,
- physicians who prepare for their specialization, clinical physicians, general practitioners.

 

AvatarMmS can be used as a home based or conference education tool. The user panel is available after logging and therefore the process organizer has access to complete data on the users, which are necessary, for example, to confirm the education process.

 

A Cardiology Clinical Decision Simulator, available on the Multimedia Educational Platform of the Polish Cardiac Society, is an example of implementation.